Oferta dla osób prywatnych

Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami, a także w pozasądowych negocjacjach we wszystkich rodzajach spraw cywilnych i gospodarczych. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów. Wykonujemy także opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

 • sprawy z zakresu realizacji umów
 • sprawy spadkowe
 • prawo rzeczowe (sprawy mieszkaniowe, własności nieruchomości, służebności, hipoteka itp.)
 • o ochronę dóbr osobistych
 • analiza i sporządzanie umów
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • windykacja należności

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa
 • rozliczenia majątkowe w konkubinacie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Odszkodowania

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe, jak również pozasądowe negocjacje w zakresie odszkodowań, z tytułu:

 • szkód komunikacyjnych
 • uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (zadośćuczynienia za ból i cierpienie)
 • błędów w sztuce zawodowej, w tym sztuce lekarskiej
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • pożaru, zalania, kradzieży itp.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo administracyjne

W zakresie reprezentowania w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej oraz sporządzaniem skarg od decyzji administracyjnych i innych pism w szczególności w dziedzinie:

 • prawa budowlanego i legalizacji samowoli budowlanej
 • procesów inwestycyjnych
 • spraw obywatelskich
 • uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji
 • prawa zamówień publicznych
 • w relacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wiz i zezwoleń na pracę w RP dla cudzoziemców

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczona pomoc polega na doradztwie i reprezentowaniu zarówno pracownika, jak i pracodawcy w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. W ramach swojej działalności Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty. Kancelaria prowadzi postępowania sądowe między innymi z zakresu:

 • przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę
 • mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy
 • odwołań od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo karne
 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawno-karnej
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • przygotowanie apelacji oraz kasacji
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • sporządzanie wniosków o:
 1. odroczenie wykonania kary
 2. warunkowe zawieszenie kary
 3. udzielenie przerwy w karze
 4. warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia

Zapisz

Zapisz