Oferta Dla Firm

Pomoc prawna w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
 • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych)
 • analizy, doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie i pomoc w negocjacjach

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo cywilne
 • sprawy z zakresu realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów cywilnoprawnych z udziałem podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń gospodarczych
 • windykacja należności
 • reprezentowanie przed sądami polubownymi

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo upadłościowe i układowe

Kancelaria w postępowaniach upadłościowych i układowych reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Świadczona pomoc polega między innymi na sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Prowadzimy ponadto kompleksową obsługę prawną syndyków i zarządców.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Pomoc prawna w zakresie tworzenia, łączenia, przekształceń, podziału i likwidacji podmiotów gospodarczych

W tym zakresie pomoc prawna jest świadczona między innymi w następujących sprawach:

 • przygotowywanie umów spółek
 • dokonywanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie projektów fuzji, przekształcenia i podziału spółek
 • obsługa negocjacji
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących skutków połączenia, przekształcenia lub podziału spółek
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ochrona konkurencji

Kancelaria świadczy pomoc polegającą na:

 • doradztwie w zakresie prawa antymonopolowego
 • doradztwie w zakresie przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowaniu w postępowaniu przed Sądem Antymonopolowym i przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych przeciwko podmiotom naruszającym konkurencję
 • sporządzaniu i konsultacjach dotyczących umów zabezpieczających przed nieuczciwą konkurencją

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy pomoc polegającą na:

 • prowadzeniu doradztwa dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
    (pomoc w przygotowywaniu ofert)
 • doradztwie w zakresie wyboru właściwego trybu zamówienia i pomoc w stosowaniu procedur zamówień publicznych
 • doradztwie i konsultacjach do przygotowywanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    i pomoc w przygotowaniu ogłoszenia
 • pomoc w badaniu i ocenie pod względem prawnym ofert składanych przez wykonawców
 • uczestniczeniu w charakterze eksperta w pracach komisji
 • sporządzaniu protestów oraz odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia reprezentacji przed zespołem arbitrów

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo karne
 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawno-karnej
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • przygotowanie apelacji oraz kasacji
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • sporządzanie wniosków o:
 1. odroczenie wykonania kary
 2. warunkowe zawieszenie kary
 3. udzielenie przerwy w karze
 4. warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • analiza prawnokarna podejmowanych działań gospodarczych

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz